ZWA_icons_mkb strook

Algemeen

Dit zijn algemene verzekeringen die u nodig heeft voor uw bedrijf.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) beschermt het bedrijfsvermogen tegen aanspraken van derden waarvoor een bedrijf aansprakelijk is. Derden zijn: een willekeurige derde; een cliënt van het bedrijf; een werknemer of ondergeschikte.

De AVB biedt dekking tegen zowel zaak- als personenschade en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade. De AVB biedt ook dekking voor schade die verzekerden elkaar onderling toebrengen. Zuivere vermogensschade (schade waar geen zaak- of personenschade aan vooraf gegaan is) is op een AVB niet gedekt.

 

AFSPRAAK MAKEN

Als u uw vak uitoefent kunt u fouten maken. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verleent dekking voor de aansprakelijkheid.

Het is verstandig om u hier goed over te laten adviseren. Er zit namelijk verschil in dekking. Sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen dekken uitsluitend zuivere vermogensschade, dus geen letsel- en zaakschade. Andere verzekeringen dekken ook wel letselschade of zaakschade.

 

AFSPRAAK MAKEN

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. De dekking heeft uitsluitend betrekking op aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade . Een andere benaming voor deze verzekering is Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen.

 

AFSPRAAK MAKEN

De bedrijfsschadeverzekering beschermt de ondernemer tegen het risico van inkomens- of omzetverlies als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Om het verzekerde bedrag te bepalen bekijken we wat de financiële gevolgen zijn van een volledige bedrijfstilstand. Bijvoorbeeld wanneer uw bedrijf door brand volledig stil komt te liggen wordt er niets meer geproduceerd. Als na verloop van tijd de voorraden op zijn, wordt er niets meer verkocht en is er geen omzet. De vaste kosten zoals personeelskosten lopen wel gewoon door. Dit risico is te verzekeren op de bedrijfschadeverzekering.

 

AFSPRAAK MAKEN

De verzekering biedt dekking voor de saneringskosten van bodem en water op de locatie van de verzekerde en op locaties van derden als de verontreiniging is toegebracht vanaf de locatie van de verzekerde. Het maakt niet uit of de verzekerde aansprakelijk is voor de vervuiling. De vervuiling moet een gevolg zijn van een verzekerde gebeurtenis die zich heeft voorgedaan op de locatie van verzekerde. In Nederland geldt de vervuiler betaalt.

 

AFSPRAAK MAKEN

Bij een zakelijk conflict schakelt u via uw rechtsbijstandverzekering juridische hulp in.

De kosten van de juridische geschillen worden alleen vergoed, als het geschil bij het afsluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten was. In de meeste rechtsbijstandverzekeringen wordt een zogenaamde wachttermijn opgenomen (meestal 3 maanden.)

Op de rechtsbijstandverzekering zijn in principe alle juridische geschillen verzekerd, maar de meeste polissen kennen een aantal uitsluitingen. Meestal is uitgesloten: echtscheiding, fiscale kwesties, faillissement, incassovorderingen e.d.. Sommige van die uitsluitingen zijn tegen extra premie wel weer mee te verzekeren.
Wij kijken graag met u mee welke dekking het beste past bij uw bedrijf.

 

AFSPRAAK MAKEN

Gebouw

Dit zijn de verzekeringen die nodig zijn als u een pand huurt of in eigendom heeft.

De CAR-verzekering dekt schade die gedurende de bouwperiode aan het bouwwerk ontstaat door fouten in het ontwerp, gebruik van ondeugdelijke materialen of ondeugdelijke uitvoering van het werk. Schade door molestoorzaken en door bedrijfsstilstand is uitgesloten. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het financieel nadeel als hij inferieure kwaliteit en falend vakmanschap levert.

Onder schade valt een materiële beschadiging, het kapot gaan van iets. Alleen schade tijdens de bouwperiode is gedekt. Tijdens de zogenaamde onderhoudstermijn is er veelal een beperktere dekking. In toenemende mate wordt de CAR-verzekering gesloten door de opdrachtgever van het bouwwerk. In andere gevallen is de hoofdaannemer de verzekeringnemer; aannemers van eenvoudige bouwwerken sluiten ook wel een doorlopende CAR-verzekering. Voor het geval de aannemer onvoldoende dekking mocht hebben, kan de opdrachtgever een verzekering sluiten voor een verschil in condities). Betreft de verzekering het bouwen, c.q. monteren of assembleren van een installatie of een machine dan spreekt men doorgaans van een EAR-verzekering; deze omvat tevens dekking tegen schade door proefdraaien of beproeven.

 

AFSPRAAK MAKEN

Als u een eigen bedrijfspand heeft is het verstandig u te verzekeren tegen eventuele schade aan dit pand. Meestal wordt deze verzekering verplicht gesteld door de hypotheekverstrekker.

De verzekering stelt u bij schade aan het pand schadeloos voor het herstellen of vervangen van die schade. Dit kan zijn in de vorm van geld of in natura c.q. diensten, bijvoorbeeld na een brand komt een schoonmaakploeg de rommel opruimen en stuurt de nota rechtstreeks aan de verzekeraar. De schade wordt alleen binnen de voorwaarden vergoed.

 

AFSPRAAK MAKEN

Verzekering van spiegelglas, venster en ander glas dienende tot lichtdoorlating tegen breuk en soms ook tegen beschadiging. Vergoeding vindt meestal in natura plaats. In dat geval draagt de verzekeraar er zorg voor dat het gebroken glas door glas van dezelfde kwaliteit wordt vervangen. Ook komt voor dat de verzekeraar op basis van de reparatienota de schade in geld vergoedt. De premie wordt berekend naar de oppervlakte en de soort van het glas.

 

AFSPRAAK MAKEN

Verzekering tegen geldelijk verlies door huurderving ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de verhuurde, meestal onroerende, zaken door een in de polis genoemd gevaar. Onder uitgebreide opstalpolissen wordt veelal een aanvullende dekking gegeven voor huurderving, tot 10% van de materiële schade.

 

AFSPRAAK MAKEN

Lichtreclame aan de gevel of in het gebouw vertegenwoordigt een behoorlijke waarde en neon- of perspex reclame is extra gevoelig voor schade door bijvoorbeeld vandalisme en bijzondere weersomstandigheden. Schade aan lichtreclame wordt door de gebouwenverzekering en de goederen- en inventarisverzekering gedekt tot vaak een maximum van € 2.500,00. De aanvullende lichtreclameverzekering vergoedt zowel schade aan de verlichting als aan de elektronische installatie.

 

AFSPRAAK MAKEN

Materieel & Inventaris

Dit zijn verzekeringen die u nodig heeft als u materieel en inventaris heeft.

Elektronica, zoals toegangscontrole besturingssystemen, tijdsregistratiesystemen, inbraak- en telecominstallatie, kopieerapparaten en faxen; zijn voorbeelden van elektronica die u als ondernemer wellicht in uw onderneming gebruikt. Indien deze vaak gevoelige apparatuur beschadigd raakt kunnen de kosten in verband met vervanging, reparatie en arbeidsloon enorm oplopen. De elektronicaverzekering dekt de kosten van verlies, reparatie en het herstel van elektronische apparatuur.

 

AFSPRAAK MAKEN

Een goederen- en inventarisverzekering verzekert de goederenvoorraad en de inventaris van het bedrijf. De goederenvoorraad betreft de werkvoorraad van het bedrijf. De inventaris betreft de inboedel van een bedrijf.

 

AFSPRAAK MAKEN

Verzekering van in de polis gespecificeerde machines, in bedrijf of bedrijfsklaar opgesteld.. Gebruikelijk is dat de verzekerde in elke schade een in de polis per object vastgesteld eigen risico draagt. Aan acceptatie gaat bijna altijd inspectie door de verzekeraar vooraf; veelal vinden ook tijdens de loop van de verzekering periodieke inspecties door de verzekeraar plaats, mede met het oog op schadepreventie en het bijhouden van de verzekerde waarde.

 

AFSPRAAK MAKEN

De Monstercollectieverzekering verzekert zaken die u aan uw klanten toont of demonstreert. Risico’s die u loopt tijdens het vervoer en verblijf buiten de deur zijn gedekt. Zo kunt u met een gerust hart met uw kostbare collectie op pad gaan.

Met de monstercollectieverzekering bent u op all-risk condities gedekt tijdens het transport tussen uw bedrijfsgebouw(en), uw woonhuis, de woonhuizen van uw personeel en de bedrijfsgebouwen van uw klanten. Ook tijdens het verblijf in andere panden dan uw bedrijfsgebouw is uw collectie verzekerd. Het maakt niet uit of de collectie uw eigendom is, aan u verhuurd is of in bruikleen of in consignatie is gegeven.

 

AFSPRAAK MAKEN

De reconstructieverzekering dekt de kosten voor het reconstrueren van administratieve, boekhoudkundige of technische gegevensbestanden, als deze bestanden als gevolg van een gedekte gebeurtenis verloren zijn gegaan. Dergelijke kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking op de goederen- en inventarisverzekering omdat daarop alleen de materiële schade gedekt is en niet de kosten die gemaakt worden om de gegevens op te sporen en te verzamelen.

 

AFSPRAAK MAKEN

Hieronder verstaat men gemotoriseerde werktuigen die op het land worden gebruikt zoals tractors, heftrucks, kranen, graafmachines. Ook drijvende objecten, zoals pontons, drijvende kranen, graanelevatoren, baggermolens en aanlegsteigers vallen hieronder.

Voor werktuigen die zich ook motorisch verplaatsen is een WAM-verzekering vereist omdat ze voldoen aan de definitie van motorrijtuig in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en de Wegenverkeerswet.

Een graafmachine is een voorbeeld van een werktuig. De verzekering dekt het werkrisico; bijvoorbeeld als de graafmachine een elektriciteitskabel raakt. En het vervoer over de weg is gedekt; bijvoorbeeld als de graafmachine een auto aanrijdt.

 

AFSPRAAK MAKEN

Personeel

Deze verzekeringen zijn nodig als u personeel heeft.

Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt een werknemer een uitkering als hij door een ongeval invalide is of overlijdt. De verzekeraar bepaalt vooraf welk bedrag de werknemer krijgt.
De collectieve Ongevallenverzekering is voor werkgevers die hun werknemers een uitkering willen geven als ze een ongeval krijgen. Deze verzekering kan in de cao verplicht zijn gesteld.

 

AFSPRAAK MAKEN

Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers zich geen financiële zorgen hoeven te maken op hun oude dag is het regelen van een pensioen nu van belang. Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij onze krachten gebundeld met andere regionale adviseurs. Dit doen wij onder de naam Polaris.

Polaris Pensioenen heeft zich gespecialiseerd in pensioenadvisering voor werkgever en werknemer. Niet met een standaardverhaal, maar met maatwerk. Afhankelijk van uw situatie, wensen en behoeften geeft Polaris invulling aan uw pensioenvraagstuk. Polaris ondersteunt u in de vorm van advisering, bemiddeling in de contractvorming met verzekeraars en - indien u er behoefte aan heeft - beheren zij uw pensioenregeling.

 

AFSPRAAK MAKEN

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid die niet onder de AVB valt. Als een werknemer een ongeluk krijgt of op een andere manier schade oploopt tijdens het werk, is de werkgever daarvoor in principe aansprakelijk. De werkgever kan de schadeclaim alleen afwenden als hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever is ook niet aansprakelijk als de schade het gevolg is van bewust roekeloos gedrag van de medewerker.

 

AFSPRAAK MAKEN

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet krijgen zij een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering na twee jaar ziekte. De hoofdregel is dat UWV deze uitkeringen uitvoert en de kosten voor rekening van u komen. U betaalt hiervoor WIA-premie.

De wetgeving en mogelijkheden rondom WIA, IVA en WGA zijn niet in een paar zinnen uit te leggen. Wij adviseren u hier graag over.

 

AFSPRAAK MAKEN

De zakenreisverzekering kan voor een individu worden afgesloten, maar ook als een collectieve voorziening binnen uw bedrijf. De doorlopende zakenreisverzekering is voor ondernemers, zakenmensen, commissarissen, directeuren en staffunctionarissen die voor het bedrijf regelmatig naar het buitenland reizen. Met een collectieve verzekering zijn zowel de ondernemer als de werknemers van het bedrijf verzekerd, die voor zaken op reis gaan. Zakenreizen zijn meestal niet verzekerd op de particuliere reisverzekeringen.

 

AFSPRAAK MAKEN

De ziekteverzuimverzekering biedt de werkgever de mogelijkheid om het risico van de loondoorbetalingverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wet verlenging loondoorbetalingverplichting bij ziekte te verzekeren.

Dit kan met een conventionele verzekering of een stop loss verzekering. Bij de conventionele verzekering wordt met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval per werknemer overeengekomen en de verzekeraar neemt de loondoorbetalingverplichting op zich. Bij de stop loss verzekering blijft de loondoorbetalingverplichting bij de werkgever berusten.
De ziekteverzuimverzekering kan worden aangevuld met dienstverlening op het gebied van ziektepreventie, -controle en -begeleiding.

 

AFSPRAAK MAKEN

Vervoer

Deze verzekeringen zijn nodig als u met transport en vervoer te maken heeft in uw bedrijf.

In Nederland bent u verplicht uw auto te verzekeren. Er bestaan 3 delen.

WA: de wettelijke aansprakelijkheid is verplicht en dekt de financiële gevolgen als u aansprakelijk bent. Eventuele schade aan uw eigen voertuig is niet gedekt.

WA+beperkt casco: u krijgt de schade aan uw eigen voertuig alleen vergoed als die is veroorzaakt door storm, brand of bliksem. Ook diefstal is in dit geval gedekt.

WA+volledig casco: deze vorm wordt ook wel all risk genoemd. Het is de meest uitgebreide vorm. Naast bovenstaande bent u ook verzekerd voor schade die u zelf veroorzaakt aan uw auto.
Tegenwoordig zijn er veel online aanbieders. Er zit veel verschil in premie en voorwaarden. Wij adviseren u graag over welke verzekering het beste bij uw persoonlijke situatie past.

 

AFSPRAAK MAKEN

Als u regelmatig bestellingen bezorgt of als u met servicematerialen en duur gereedschap klanten bezoekt, loopt u het risico op diefstal, vermissing en beschadiging.
Deze verzekering dekt deze risico’s tijdens transport met eigen vervoermiddelen. Het gaat hierbij dus om vervoer en het verblijf in de auto. De polis geeft een 24-uursdekking in het vervoermiddel.
Voor het diefstalrisico is een goedgekeurde diefstalbeveiliging, tegen zowel het stelen van de gehele auto als het stelen van de lading uit de auto, een vereiste. Als deze beveiliging niet is aangebracht, draagt u een eigen risico en betaalt u een verhoogde premie.

 

AFSPRAAK MAKEN

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sluit opzicht uit. De garagepolis is speciaal voor garagebedrijven omdat zij met opzicht te maken hebben.
De volgende dekkingsmogelijkheden zijn optioneel.

- Dekking voor alle motorrijtuigen die eigendom zijn van het bedrijf.
- Dekking voor objecten van cliënten.
- Aansprakelijkheid voor schade die uw personeel oploopt tijdens het werk
- Aansprakelijkheid voor schade die met motorrijtuigen aan anderen wordt toegebracht.
- Handelaarskenteken (z.g.n groene plaat).

 

AFSPRAAK MAKEN

Het vervoer van goederen is niet zonder risico en u loopt het gevaar dat uw eigen goederen en/of die van derden beschadigd raken tijdens transport of opslag. Welke transportverzekering u nodig heeft, hangt af van uw situatie. Als verlader, eigenaar, importeur en exporteur kunt u niet rekenen op de verzekering van het ingeschakelde transportbedrijf, u heeft dan zelf een goederentransportverzekering nodig.

 

AFSPRAAK MAKEN

Voor u als beroepsvervoerder is een vervoerderaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen, die u voor anderen vervoert.


Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationale verdragen. Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.

 

AFSPRAAK MAKEN